ટેટૂમાં રંગીન શાહીના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ

ન્યુઝ ડેસ્ક – યુરોપમાં કોઈપણ વ્યક્તિના શરીર પર ત્રાફાવવામાં આવતા ટેટૂમાં રંગીન શાહીનો ઉપયોગ કરવા પર…