કોરોના કાળમાં કેનેડા અને ગુજરાતના Socio-Economic Relations વિષે વેબિનાર યોજાયો

વડોદરા – કોરોના મહામારીના કપરા કાળ દરમિયાન ગુજરાત-કેનેડાના Socio-Economic Relations વિષે અમદાવાદના ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સહયોગથી…