પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા હોલમાં શબ્દ સાધકો, સાહિત્ય પ્રેમીઓ અને મૌલિક લેખકોની ગદ્યસભાનું આયોજન

વડોદરા – પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા દ્વારા છેલ્લા ચાર માસથી પ્રેમાનંદ ગદ્યસભાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યુ છે.…