આજથી ATMના ત્રણથી વધુ પ્રત્યેક ટ્રાન્જેક્શન પર રુપિય 21 ચુકવવા પડશે

નવાવર્ષના પહેલા દિવસે એટલે કે, આજથી મહિનામાં ત્રણથી વધુ વખત એટીએમનો ઉપયોગ કરવો મોંઘો સાબિત થશે. કારણ કે, ત્રણથી વધુ કરાયેલા પ્રત્યેક ટ્રાન્જેક્શનના 21 રુપિયા ચુકવવા પડશે.

મહિને ત્રણથી વધુ ટ્રાન્જેક્શન કરવા પર બેંક ખાતેદારો પાસેથી નાણાની વસુલાત કરશે. જાન્યુઆરી 1 એટલે કે, આજથી આ નવો નિયમ અમલમાં આવશે. એટલે આ વર્ષે એટીએમનો ઓછામાં ઓછો ઉપયોગ થાય તેનુ ધ્યાન રાખવુ પડશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *