ગરીબો પાસે દીવો કરવાના પૈસા નથી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પાસે 1000 કરોડની બેનામી સંપત્તિ

પેપર પેન – મહારાષ્ટ્રમાં લાખો પરિવારો એવા હશે જેમની પાસે દીવાળીમાં ઘર આંગણે દીવડાં કરવાના પૈસા…