હાઈ પ્રોફાઈલ રેપ કેસ – નાટકિય ઢબે અશોક જૈન અને અલ્પુ સીંધીની ધરપકડ

ન્યુઝ ડેસ્ક – રાજ્યભરમાં ચકચાર જગાવનારા વડોદરાના હાઈ પ્રોફાઈલ રેપ કેસમાં મુખ્ય આરોપી અશોક જૈનને પકડવામાં…