ખગોળશાસ્ત્રીઓએ અંતરિક્ષમાં બટાટાના આકારનો નવો ગ્રહ શોધી કાઢ્યો

WASP-103b – ખગોળશાસ્ત્રીઓએ અંતરિક્ષમાં નવો ગ્રહ શોધી કાઢ્યો છે. જેનો આકાર બટાટા જેવો છે. નવા ગ્રહનો…