બ્રેઈન ડેડ મહિલાની બંને કિડની, લીવર, આંખો, હાર્ટ, ફેફ્સાનું દાન, આઠને જીવતદાન

ન્યુઝ ડેસ્ક – વડોદરામાં એક દુર્ઘટનામાં બ્રેઈન હેમરેજ થવાથી બ્રેઈન ડેડ થયેલી એક યુવાન મહિલાની બંને…