વડોદરામાં ફ્રન્ટલાઈન વોરિયર્સે કોરોનાની વેક્સિન લીધી

તા. 22.01.2021 – વડોદરાની ભાઈલાલ અમીન હોસ્પિટલમાં આજે ડોક્ટરો, મેડિકલ તથા પેરામેડિકલ સ્ટાફના કુલ 100 લોકોને…