140 દિવસના હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા, કકળાટ, ઓન સ્ક્રિન ઝઘડા બાદ રુબિના બિગબોસ-14ની વિજેતા

ન્યુઝ ડેસ્ક – 140 દિવસના હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા, કકળાટ અને ઓન સ્ક્રિન ઝઘડા બાદ બિગબોસની સિઝન…