3 મીનિટમાં 900 કર્મચારીઓને નોકરી પરથી છૂટા કરનારા CEOને કંપનીએ રજા પર ઉતારી દીધા

ન્યુઝ ડેસ્ક – માત્ર ત્રણ મીનિટની ઝૂમ મીટિંગમાં 900 કર્મચારીઓને નોકરી પર છૂટા કરી દેનારા બિટર…