આજે કેન્સર અવેરનેસ દિવસ – આજના ચોઘડિયા

પેપર પેન – આજનો દિવસ કેન્સર અવેરનેસ-ડે તરીકે વિશ્વભરમાં ઉજવાય છે. વર્ષો પહેલા કહેવાતુ કે, કેન્સર…