ગુજરાત સરકારની આર્થિક સહાયથી વડોદરાની દલીત યુવતી બની કોમર્શિયલ પાયલોટ

મહેનત, સંઘર્ષ અને સફળતા એ એક સીડીના પ્રથમ ત્રણ ચઢણિયા છે અને એક બીજાના પૂરક છે.…