ટીમ ઈન્ડિયામાં ઝાડ ખસતા જગ્યા થઈ અને અમદાવાદના પ્રિયાંકને રમવાનો ચાન્સ મળ્યો

ન્યુઝ ડેસ્ક – ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં ઝાડ ખસે નહીં અને જગ્યા થાય નહીં તેવો ઘાટ છે.…