મહાત્મા ગાંધી વિષે વાંધાજનક ટિપ્પણી કરનારા સંત કાલીચરણની ધરપકડ

ન્યુઝ ડેસ્ક – ધર્મ સંસદમાં મહાત્મા ગાંધી વિશે વાંધાજનક ટિપ્પણી કરનારા સંત કાલીચરણને છત્તીસગઢ પોલીસે મધ્યપ્રદેશના…