500 કિલોમીટર સુધી સચોટ પ્રહાર કરતી પ્રલય મિસાઈલનું સફળ પરિક્ષણ

ન્યુઝ ડેસ્ક – ભારતીય સેનાએ આજે જમીનથી જમીન પર પ્રહાર કરનારી પ્રલય નામની મિસાઈલની આજે સફળ…