ઉત્તરાયણમાં ચાઈનીઝ દોરા અને ગુબ્બારા પર પ્રતિબંધની માંગણી

ન્યુઝ ડેસ્ક – ઉત્તરાયણનો તહેવાર નજીક છે અને આવા સંજોગોમાં ચાઈનીઝ દોરા અને ફાનસથી પક્ષીઓને ઈજા…