પાતળા કાગળનો ટૂકડો પતંગ બનીને આકાશમાં લહેરાય ત્યારે કહેવાય કે, ભ’ઈ ઉતરાણ છે…!!

પાતળા કાગળનો ટૂકડો, પતંગ બનીને…જ્યારે આકાશમાં લહેરાય ત્યારે કહેવાય કે, ભ’ઈ ઉતરાણ છે.ડ્રોઈંગરુમનો વૈભવ છોડીને…અગાસી પર…