કાળી ચૌદશે પ્રાણીની બલી ચડાવી, 10 ઝડપાયાં

વડોદરા – કાળી ચૌદશની રાત્રે શહેરના ખાસવાડી સ્મશાનની પાછળ તાંત્રિક વિધિ માટે મૂંગા પ્રાણીઓની બલી ચડાવનારી…