ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળી પરીક્ષાનું પેપર લીક થતા ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વિફર્યાં

ન્યુઝ ડેસ્ક – ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની યોજાયેલી પરીક્ષાનું પેપર લીક થતા ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી…