આશરો સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા વેલેન્ટાઈન્સ-ડેની વિશેષ ઉજવણી, 70 લોકોએ રક્તદાન કર્યું

વડોદરા – વડસરના સેવાભાવી લોકોના સંગઠન આશરો સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા 14મી ફેબ્રુઆરીએ વેલેન્ટાઈન્સ-ડેની તદ્દન અલગ રીતે…