ભારતના વિરુધ્ધમાં ઝેર ઓકતી 20 યૂ-ટ્યૂબ ચેનલો અને બે વેબસાઈટો BAN

ન્યુઝ ડેસ્ક – ભારતના વિરોધમાં ઝેર ઓકતી 20 યૂ-ટ્યૂબ ચેનલો અને બે વેબસાઈટને કેન્દ્ર સરકારે પ્રતિબંધીત…