પાદરા-ભરુચના માથાભારે તત્વોથી પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય પરેશાન, ગુજરાત સરકારને પત્ર લખ્યો

વડોદરા -ભારત સરકારના પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલય હેઠળ કાર્યરત અને મંત્રાલયના સીધા અંકુશ અને માલિકી…