ગુજરાતની 10 સરકારી હોસ્પિટલમાં શરૂ થઇ ટેલી આઈસીયૂની સુવિધા

ન્યુઝ ડેસ્ક – ગુજરાત રાજ્યના પછાત અને છેવાડાના વિસ્તારોમાં હવે ગંભીર રોગોના દર્દીઓને ટેલી આઈસીયૂ મારફત…