મગર સાથે પંકજની વાતચીત

કરજણ – કરજણના તળાવના કિનારે તડકો ખાવા બેઠેલા એક મહાકાય મગરની બિલકુલ નજીક પહોંચીને તેની સાથે…