સમુદ્રની અનોખી શિવભક્તિ

વડોદરા,તા. 22. 01. 2021 – ભરૂચ જિલ્લાના કાવી ગામ પાસે કંબોઈના નયનરમ્ય દરિયા કાંઠે સ્તંભેશ્વર મહાદેવનુ…