મુંબઈની સુપર મોડલ લડે છે ગુજરાતના અંતરિયાળ ગામમાં સરપંચની ચૂંટણી !!

ન્યુઝ ડેસ્ક – મુંબઈની સુપર મોડલ એશ્રા પટેલ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અંતરિયાળ ગામ કાવીઠામાં સરપંચની ચૂંટણી લડી…