આખા જગતને કોરોનાની ચિંતા છે ત્યારે વડોદરા પોલીસને ટ્રાફિકની ચિંતા કરવી પડે છે…!!

ન્યુઝ ડેસ્ક – આખુય જગત કોરોના મહામારીની ચિંતામાં છે ત્યારે વડોદરા પોલીસને ઉતરાણના તહેવારના આગલા દિવસે…

પાતળા કાગળનો ટૂકડો પતંગ બનીને આકાશમાં લહેરાય ત્યારે કહેવાય કે, ભ’ઈ ઉતરાણ છે…!!

પાતળા કાગળનો ટૂકડો, પતંગ બનીને…જ્યારે આકાશમાં લહેરાય ત્યારે કહેવાય કે, ભ’ઈ ઉતરાણ છે.ડ્રોઈંગરુમનો વૈભવ છોડીને…અગાસી પર…