વડોદરાની નીશાકુમારીએ કેદારકંથા શિખરને એક દિવસમાં બે વખત સર કર્યું

ન્યુઝ ડેસ્ક – હિમાલયમાં હાલમાં શિયાળાના લીધે ચારેકોર એટલો બરફ જામ્યો છે કે જાણે કે વૃક્ષો…