ખબરદાર, જો કોઈ હસ્યું છે તો ? કોઈ ગલીપચી કરે તો પણ હસવાનું નથી

ન્યુઝ ડેસ્ક – કલ્પના કરો કે, તમને કોઈ ગલીપચી કરતું હોય તેમ છતાંય તમારે હસ્યાં વિના…