કોરોનાના નવા વેરિઅન્ટ ઓમિક્રોનને શોધવા ટાટા મેડિકલે બનાવેલી કિટને ICMRની મંજૂરી

ન્યુઝ ડેસ્ક – કોરોનાના નવા વેરિઅન્ટ ઓમિક્રોનની જાણકારી આપનારી પહેલી કિટને ભારતની ICMR દ્વારા મંજૂરી આપી…