સ્મશાનમાં રહ્યાં, ભીખ માંગીને હજારો અનાથોને ભણાવ્યાં – પદ્મશ્રી સિંધુતાઈનું નિધન

Sindhutai Sapkal Death News – હજારો અનાથ બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ અપાવીને આત્મનિર્ભર બનાવનારા સાચા અર્થમાં સમાજ…