ટ્વીટરના નવા CEO તરીક પરાગ અગ્રવાલની વરણી

ટ્વિટરના CEO પદેથી જેક ડોર્સીએ રાજીનામુ આપી દીધા પછી કંપનીના CEO પદે ભારતીય મૂળના પરાગ અગ્રવાલની…