અત્તરના વેપારીને ત્યાંથી એટલા રુપિયા મળ્યાં કે, ગણવા માટે આઠ-આઠ મશીનો મંગાવવા પડ્યાં – નોટોના બંડલો વાળવામાં અધિકારીઓ થાકી ગયા

ન્યુઝ ડેસ્ક – માત્ર એક ટ્રકના ડ્રાઈવર પાસેથી મળેલા બોગસ બીલના આધારે તપાસ કરતા ઉત્તરપ્રદેશના એક…