મોદીની પ્રજાની નસ પારખે છે, માત્ર Tweet કે, કેન્ડલ માર્ચથી તેમને હરાવી ના શકાય, કોંગ્રેસે નેતૃત્વ પરિવર્તન કરવું જોઈએ

ન્યુઝ ડેસ્ક – political strategist એટલે કે, રાજકીય વ્યૂહરચનાકાર પ્રશાંત કિશોરને દસેક વર્ષ પહેલા કોઈ ઓળખતુ…