વડોદરાનું રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ પાછુ બેઠુ થયું, કોરોનાના કેસો સ્થિર થતા ગ્રાહકોની ઈન્કવાયરીમાં વધારો

ન્યુઝ ડેસ્ક – લોકડાઉન અને કોરોના કાળનાં અંત પછી ધીરેધીરે વડોદરા શહેરનું રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ ગતિ…