લોકડાઉન પછી ગરીબીના ખપ્પરમાં હોમાયેલા પરિવારોની દીકરીઓના ધામધૂમથી લગ્ન કરાવ્યાં

પેપર Pen – લોકડાઉન અને કોરોના કાળને લીધે ગરીબ પરિવારો આર્થિક સંકડામણનો ભોગ બન્યા છે. આવા…