સરપંચની ચૂંટણી લડી રહેલી સુપર મોડલ એશ્રા પર મતદાન મથક પાસે હુમલાનો પ્રયાસ

ન્યુઝ ડેસ્ક – છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ખોબલા જેવડા ગામ કાવીઠામાં સરપંચની ચૂંટણી લડી રહેલી મુંબઈની સુપર મોડલ…

મુંબઈની સુપર મોડલ લડે છે ગુજરાતના અંતરિયાળ ગામમાં સરપંચની ચૂંટણી !!

ન્યુઝ ડેસ્ક – મુંબઈની સુપર મોડલ એશ્રા પટેલ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અંતરિયાળ ગામ કાવીઠામાં સરપંચની ચૂંટણી લડી…