સી-પ્લેન પ્રોજેક્ટના બાળમરણની આશંકા

અમદાવાદ – અમદાવાદથી કેવડિયા વચ્ચે એક વર્ષ પહેલા શરુ થયેલા સી-પ્લેન પ્રોજેક્ટનું બાળમરણ થાય તેવી આશંકા…