સ્વાદિષ્ટ સેવઉસળ ઘરે બનાવો….

તા.22.01.2021 – સંસ્કારીનગરી વડોદરાનું સેવઉસળ સ્વાદ રસિકોમાં અત્યંત ફેવરિટ છે. સેવઉસળની વાત આવે એટલે વડોદરાવાસીઓના મોઢામાં…