સ્વચ્છતા અભિયાન – ૧૦ હજાર કિલો પ્લાસ્ટિક કચરાનો નિકાલ

વડોદરા – ભારત સરકારના યુવા બાબતો અને રમત મંત્રાલય, નહેરુ યુવા કેન્દ્ર, વડોદરા અને વડોદરા જિલ્લા…