આખા જગતને કોરોનાની ચિંતા છે ત્યારે વડોદરા પોલીસને ટ્રાફિકની ચિંતા કરવી પડે છે…!!

ન્યુઝ ડેસ્ક – આખુય જગત કોરોના મહામારીની ચિંતામાં છે ત્યારે વડોદરા પોલીસને ઉતરાણના તહેવારના આગલા દિવસે…