આજથી ATMના ત્રણથી વધુ પ્રત્યેક ટ્રાન્જેક્શન પર રુપિય 21 ચુકવવા પડશે

નવાવર્ષના પહેલા દિવસે એટલે કે, આજથી મહિનામાં ત્રણથી વધુ વખત એટીએમનો ઉપયોગ કરવો મોંઘો સાબિત થશે.…