છોકરીઓ ક્ઈ ઉંમરે લગ્ન કરશે એ પુરુષો કરશે ? કમિટિના 31 સભ્યોમાં માત્ર એક જ મહિલા

ન્યુઝ ડેસ્ક – કન્યાની લગ્નની ઉંમર 18થી વધારીને 21 કરવાની દરખાસ્તની ખરાઈ કરવા માટે બનાવવામાં આવેલી…