પેટનો ખાડો કેટલો ઉંડો હોય ? એનો અનુભવ નથી છતાં ભૂખમરો ભાંગવા 6 કરોડ ડોલર આપવા તૈયાર

चेहरा बता रहा था की मारा है भूख ने,और लोग कह रहे थे की कुछ खा…